∆ΕΚΟ: άρχισε η µείωση µισθών

https://perimenontas.files.wordpress.com/2011/01/cf88ceb1cebbceb9ceb4ceb9.jpg?w=227

Η «ώρα του λογαριασµού» του Μνηµονίου έφτασε για πάνω από 100.000 υπαλλήλους ∆ΕΚΟ, οι οποίοι θα υποστούν περικοπές των αµοιβώντους – ορισµένοι για δεύτερη φορά – κατά 10% έως 25%. Τον ακριβή τρόπο µε τον οποίο θα γίνουν οι µειώσεις, αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 2011, κατ’ εφαρµογήν του Νόµου 3899 που ψηφίστηκε τον ∆εκέµβριο, καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονοµικών που εστάλη χθες στις διοικήσεις τους… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ